آدرس:

تهران، کیلومتر ۷ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، جنب پل کن، مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران تهران