عملکرد گروه کوهنوردی شرکت صنایع هواپیمایی ایران در فروردین ۱۴۰۰

IMG_۲۰۲۱۰۵۱۰_۱۲۱۰۴۶

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، عملکرد گروه کوهنوردی شرکت صنایع هواپیمایی ایران در فروردین ۱۴۰۰ بشرح ذیل می باشد:

✅ پنجم فروردین
 – صعود به قله آسیاب باد توسط آقایان بهمن گل محمدزاده  و  سید حمید اسدالهی

✅ هفتم فروردین
- صعود شبانه آقای مرتضی  دزیانی  به قله شیر باد که به علت شدت باد از نزدیک قله برگشتند

✅  هشتم فروردین 
- صعود به قله کلک چال توسط پیشکسوت آقای اصغر سلگی، در این صعود  نوه آقای سلگی نیز حضور داشتند . امیر محمد نه ساله هستند .

✅ هشتم فروردین
- شرکت در کلاس بهمن شناسی و نجات توسط آقای رضا عزیزی 

✅ یازدهم فرودین  ماه ۱۴۰۰
- صعود به قلل شیرباد و سیاه لوک توسط آقای فرشید موفق 

✅ دوازدهم فروردین  ماه 
- صعود به قلل پهنه حصار  ، چشمه شاهی ، لیچه ، لیز و واریش  از ده واریش توسط آقایان بهمن گل محمدزاده  و مصطفی لواسانی 

✅ دوازده فروردین ماه 
- صعود به قله آسیاب باد توسط آقای شهرام حسینی

✅ شانزدهم فروردین ماه
- صعود آقای اصغر سلگی به قله خوراسانکوه 

✅ نوزدهم فروردین ماه
 – پیمایش قله چین کلاغ تا قله پلنگ چال و گذر از قلل دوشاخ و سیاه سنگ و برگشت از امام زاده داوود با حضور آقایان مصطفی لواسانی،  ابوالفضل راد افروز و بهمن گل محمدزاده

✅ بیست و سوم فروردین
- صعود آقای شهرام حسینی به قله بندعیش
- کلاس کارآموزی کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی صنایع هواپیمایی ایران