توسعه ورزش كارگري با تغيير رويكرد در اهداف استراتژيك

IMG_20190311_084614_912

به گزارش روابط عمومي هيئت ورزش كارگران استان تهران بعد از برگزاري مسابقات آمادگي جسماني آقايان در دفتر دبير هيئت با مجيد صيادباجگيران رئيس انجمن ورزش هاي همگاني كارگران استان گفتگو كرديم . وي كه درمدت كوتاه حضورش در هيئت باعث تغيير و تحول در ورزش هاي همگاني كارگران شد و اگر محدوديت بودجه و پاره اي موارد نبود يقينا شاهد تغيير و تحولات اساسي تري از ايشان بوديم ؛ سالها مسئوليت ورزش كاركنان سايت ۳هزارنفري يكي از شركت هاي خودرو ساز را به عهده داشت و از ان دوران به عنوان بهترين روزهاي خدمت خود ياد مي كند . آنچه در ادامه مي خوانيد چكيده اي از عملكرد انجمن ورزش هاي همگاني و نظرات ايشان درپيرامون ورزش كارگري است .
• امسال به لطف خدا و همكاري روساي ادارات تربيت بدني كارگري توانستيم تقريبا به آنچه وعده داده بوديم دست يابيم. همچنين دو رشته جديد طناب كشي و طناب زني كه در تقويم مسابقات گنجانده بوديم را برگزار كرديم . درسال جاري براي اولين بار در۴رشته وزشي دارت ، طناب كشي ، فوتبال رو ميز و آمادگي جسماني در رقابتهاي كشوري حضور داشتيم كه حاصل آن ۳عنوان دومي توسط تيمهاي: دارت بانوان شركت ايران خودرو ، آمادگي جسماني بانوان شركت ساپكو و آقايان شركت سايپا و يك عنوان سومي شركت سايپا درمسابقات فوتبال روميز بود .
• از آنجاييكه ارزيابي عملكرد ورزش سازمانها مي تواند تاثير بسزايي در روند انگيزشي و ارتقاي كمي و كيفي ورزش كارگري استان شود . پيشنهاد داديم سالانه عملكرد ورزش سازمانهاي تحت پوشش درحوزه هاي ورزش همگاني و قهرماني مورد ارزيابي قرار گرفته و شركتها و كارخانجات برتر شناسايي و تقدير گردد . درصورت موافقت رياست هيئت و اجرايي شدن پيشنهاد ، شاهد خط مش جديدي در عرصه مديريت ورزش كارگري استان خواهيم بود .
• براي توسعه ورزش هاي همگاني كارگران درسطح استان در جلسه اي با آقاي مجيد محمدي دبير هيئت موارد بررسي و مقررشد در فروردين ماه سال آتي طي نشستي با روساي هيئت هاي شهرستانها هم انديشي لازم صورت گيرد .
• درخصوص فعاليت ورزشي كارگران براساس ماده ۱۵۴ قانون كار صحبت دارم . اماصلاح نمي دانم به آن بپردازم . فقط به يك مورد از مفاد اشاره مي كنم . برگزاري تمرينات ورزشي دوجلسه در هفته و حتي يك جلسه هم براي تمامي شركت ها و كارخانجات ممكن نيست . شايد براي كارگاه هاي كوچك كمتر از ۵۰نفر شاغل با تامين سالن ورزشي عملي باشد . اما براي كارگاه هاي متوسط و بزرگ اصلا عملي نيست . اينكه چه بايد كرد ؟ بازنگري و تصميم گيري بامقامات ذي صلاح است .
• باعنايت به قدمت كوتاه فدراسيون ورزش كارگري و محدوديت و محذوريتهايي كه بوده و همچنان هم هست درمجموع عملكرد فدراسيون قابل قبول است . اما با توجه به پوشش بسياري از رشته هاي ورزشي ، فدراسيون خواسته يا ناخواسته در حال تبديل شدن به حامي ساير فدراسيون هاست و به نوعي احساس مي كنم از رسالت و وظيفه اصلي درجهت استقرار و توسعه ورزش در شركت ها و كارخانجات در حال دور شدن است . همچنين ما داراي ضعف هايي در اهداف ساختار تشكيلاتي ، مديريتي و سيستمي هستيم و شايسته است فدراسيون با انتصاب مديريت جديد توجه جدي به رفع نواقص و ارتقاء نمايد .
• در مقوله نقش و جايگاه ورزش در شركت ها و كارخانجات هميشه به كليت اشاره شده است . بايد توجه داشته باشيم وقتي مخاطبان ما مقامات سازمانها هستند اشاره به محاسن عمومي ورزش كه همگان به آن اشراف دارند كاربردي ندارد و نمي تواند نظر آنان را جلب نمايد . ما بايد از محاسن ويژه ورزش كارگري درراستاي تسهيل در تحقق اهداف سازمانها درزمينه هاي: مديريت منابع انساني در نظام نگهداري نيروي انساني ، ارتقاي فرهنگ سازماني ، ارتقاي مسئوليت پذيري اجتماعي ، ارتقاي ايميج سازمان و ساير موارد صحبت كنيم . اين گونه است كه صاحب سخن مستمع را سرذوق مي آورد . مهمي كه ما بسيار كم رنگ عمل مي كنيم .
• درسطح خبري از جرايد ، سايت ها و كانالهاي وابسته به ورزش كارگري براي انعكاس اخبار فعاليتها استفاده مي كنيم . درصورتيكه مي توانيم با بهره برداري بهينه از اين وسايل ارتباطي درراستاي آموزش و بهبود و ارتقاي سطح آگاهي جامعه مخاطب درچگونگي بهره برداري كاربردي از فعاليت هاي ورزش در اهداف سازماني عمل نماييم . به عنوان مثال: ورزش كوهنوردي همراه با ارتقاي سطح سلامت و نشاط باعث ارتقاي همكاري تيمي ، ارتقاي روحيه مقاومت و رقابت ، مراقبت و مواظبت از هم تيمي ، تلاش و كوشش جمعي براي رسيدن به هدف با وجود تمام موانع طبيعي و انساني و غيره و غيره بصورت ملموس مي شود . شركت ها و كارخانجات چقدر بايد كارآموزشي و باز آموزشي انجام دهند تا بازدهي فرهنگ سازماني خود را ارتقاء دهند!
• باتوجه به تجربه ، استقرار ورزش كارگري و نگهداري آن درسازمانها ، كاربسيار سختي است . اما اگر مدير مربوطه دانش تدوين اهداف تلفيقي  فعاليت ورزش كارگري با اهداف سازمان را داشته باشد اين همكاري با ساير اركان سازمان راحت تر صورت مي گيرد .
• سخن آخرتشكر از شما و كادرمديريت هيئت و همكاران خوبم در انجمن ، اگر من مدير سازماني بودم ميدانستم چگونه از فعاليت ورزش هاي همگاني به عنوان يك ديپلماسي عمومي براي ارتقاي بهره وري سازمان استفاده نمايم .